Еко речник

Еко речник

А

Алтернативни източници на енергия

Антропогенно въздействие

Биогориво

Биодизел

Биомаса

Биоразложение (биодеградация)

Биодинамическо стопанство

Без парабен

Биодинамическо земледелие

В

Вегетарианство

Веганизъм

Възобновяема енергия или енергия от
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

Г

Глобално затопляне

Генно модифицирани продукти

Генетически модифициран организъм

Хибриден автомобил

Д

Диоксид  на сярата, серен сиоксид

Диоксини

Е

Екологична устойчивост

Екологичен туризъм

Екологично строителство

Е-отпадък

Енергоспестяване

Екологичен мониторинг

Енергоефективност

З

Замърсяване на въздуха

Зелен продукт

И

Изменение на климата

К

Канцерогени

Консерванти

Компост

Киселинен дъжд

Клас опасни химични вещества

Н

Невъзобновяеми източници на енергия

О

Обезлесяване (изсичане на дърветата)

Органик, органичен

Озонова дупка

Органично селско стопанство

Оксид на въглерода

Озонов слой

Оксид на азота

Опазване на околната среда

Оптимизация на енергийни разходи

П

Пестициди

Парников ефект

Повърхностно-активние вещества

Переработка на тпадъците

Пределно допустима концентрация

Р

Рециклиране

С

Сертифициран органик

Смог

Т

Токсини

Въглероден двуоксид

Въглеродна следа

Х

Хранителни добавки

Ч

Чиста енергия

 

Leave a Reply