Възобновяема енергия

Възобновяема енергия или енергия от
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници

Възобновяема енергия е всеки тип енергия, която се добива от възобновяеми природни източници, като вятър, дъжд, слънчева светлина, геотермална енергия, вълни и океански приливи. Нарича се възобновяема, защото източниците не могат да бъдат изчерпани.
От всички типове възобновяема енергия засега най-масово разпространение има енергията от вятъра, като към момента световният капацитет за генериране на енергия от вятъра е приблизително 100 GW.

Видове възобновяеми източници на енергия
1. Вятърна енергия
2. Водна енергия
3. Слънчева енергия
4. Геотермална енергия
5. Биогориво
- Биогаз
- Течно биогориво
- Твърдо биогориво

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply