Чиста енергия

Чиста енергия

Чиста енергия е всяка форма на енергия, чието добиване става чрез безопасни, чисти, незамърсяващи природата и неувреждащи здравето на живите организми методи и технологии. Повечето източници на възобновима енергия могат да бъдат причислени към групата на чистата енергия.

 

This entry was posted in Еко. Bookmark the permalink.

Leave a Reply